Uudised

Eesti Balletiliidu liikmete rahulolu küsimustiku tulemused

Eesti Balletiliidu liikmed on senise juhatuse tegevuse ja liidu tegevussuundadega rahul, selgus 39 vastust kogunud rahuloluküsitluses. 28. septembril toimuval Eesti Balletiliidu üldkoosolekul valitakse liidule uus juhatus, sest senise juhatuse 3-aastane juhtimisaeg saab läbi. Lahkuv juhatus palus liidu liikmetel täita rahulolu küsimustiku, et saada liikmete hinnanguid, teha kokkuvõtteid tehtud tööst ning anda suuniseid uuele juhatusele. Eesti- ja ingliskeelsed internetipõhised küsimustikud olid liikmetele kättesaadavad 28. augustist 22. septembrini ning neile laekus 27 eestikeelset ning 12 ingliskeelset vastust.

Esimese küsimusena uuriti, miks balletivaldkonna inimesed üldse on soovinud Eesti Balletiliitu astuda. Enamus eestikeelsetest vastajatest märkisid, et soovivad olla liidu infoväljas, lugeda uudiseid ja saada osa sooduspakkumistest, samuti sooviti hoida kontakti kolleegide ja sõpradega. 63% soovisid olla osa balletikogukonnast ja leidsid, et liitu kuulumine on ühtlasi ka auasi. Pooled vastanutest pidasid oluliseks ka stipendiumide ja ravikuluhüvituste taotlemise võimalust ning tutvumist oma eriala inimestega teistest teatritest/koolidest. Ingliskeelsetest vastustest võis näha, et enamus vastanutest liitus enesetäienduse eesmärgil, mida liidu pakutavad loomestipendiumid võimaldavad. 55% tõid välja ravikulude hüvituste taotlemise võimaluse. Küsimuse, millist kasu olete viimase kolme aasta jooksul liikmeks olemisest saanud, varieerusid vastused vastavalt liikmestaatusele, sest eestikeelsetest vastajatest olid pooled pensionärid ning kõik ingliskeelsed vastajad olid tegevliikmed. Vastustest ilmnebki, et enesetäiendusi on ingliskeelsed vastajad saanud rohkem ning kogukondlikel ühisüritustel on eestikeelsed osalenud rohkem. Tulemus näitab, et ootus, mille pärast liiduga liituti, on mõlemale liikmegrupile täitunud.

Juhatuse valitud infokanalite ja info sisuga oldi rahul. Uute meediakanalite kasutuselevõttu ei peetud vajalikuks ning uudiste sisu osas toodi välja, et soovitakse infot lähenevate esietenduste ja kultuurisündmuste ning ürituste sooduspakkumiste kohta. Juhatuse tegemistest huvitusid ingliskeelsed vastajad rohkemgi kui eestikeelsed. Balletiliidu kodulehega oli eestikeelsed vastajad rahul ning täheldasid, et otsivad sealt enim valdkondlikke uudiseid (65%), infot saabuvate sündmuste ja olemasolevate toetuste kohta. Kodulehelt otsitakse ka taotluste blankette, et neid oma arvutisse alla laadida. Ingliskeelsed liikmed otsivad kodulehelt eelkõige blankette ning infot toetuste kohta.

Taotlusblankettide täitmist ja aruannete esitamist pidasid pooled vastanutest lihtsaks ja tunnistasid, et probleeme pole tekkinud. Teised tõid murekohtadena välja, et taotluste täitmisel on kõige keerulisem projekti kirjelduse sõnastamine, sest ei teata, mida on oluline välja tuua (24%), keerukas on ka finantsosa tabeli täitmine (planeeritud ja tegelikud tulud ja kulud), muresid on ka lünkade täitmise ja õigete blankettide leidmisega. Üks ingliskeelne vastaja tõi välja mure, et esiteks ta ei tea, millise ettevõtmise puhul saab loomestipendiumit taotleda ning millist taotlusvormi selleks tuleb kasutada. Abi ja selgust saaks kindlasti kui küsida juhatuse liikmelt lisainfot. Aruandluse esitamise probleemidena tuuakse eestikeelsetes vastustes välja, et ei olda kindlad, kas esitatakse õiged kuludokumendid, või mure, et pole meeles olnud tšekke alles hoida. Tihti ei leita üles ka lepingut, mistõttu ei teata lepingunumbrit. Finantsosa tabel tekitab mitmetel raskusi. Tuuakse ka välja, et alati pole teada, kas tehtud kulu kvalifitseerub stipendiumi sihtotstarbe alla.

Juhatuse soovitus on hoida alles kõik taotleja ja liidu vahelised dokumendid, need lahendaks enamuse probleeme. Lepingus on kirjas stipendiumisumma, stipendiumi kasutamise ajaperiood, lepingunumber, aruande tähtaeg. Digitaalne taotlus säilitada vastavas arvutikaustas ning paberil taotlus pildistada üles, et detaile mäletada. Mitte maksta stipendiumirahaga sõbra pileteid, mitte lasta sõbral piletit enda eest maksta (piletile jääb vale nimi) ja kindlasti mitte sõbrale tagasi maksta sularahas (aruande jaoks pole siis kuludokumenti).

Suhtlust juhatusega hinnati küsitluses üldiselt heaks ning enamasti on juhatuselt saadud küsimustele ammendavaid vastuseid. Probleemide puhul pöörduti enim juhatuse esimehe ja sekretäri poole.

Kuna juhatus on kolme juhtimisaasta jooksul korraldanud erinevaid liikmeid ühendavaid üritusi, uuriti küsimustikus osalejate aktiivsuse ja eelistuste kohta. Enim on osaletud liidu korraldatud jõulupeol Tallinnas või Tartus, üldkoosolekul ja balletiliidu juubelipeol Estonia talveaias. Enamus kinnitas, et ühisüritusi toimub just parasjagu, paar vastajat arvasid, et võiks toimuda rohkem. Liikmete eelistusi uurides, mis laadseid üritusi võiks tulevikus rohkem korraldada, märkisid eesti keeles vastanud, et sooviksid tulevikus osaleda rohkem etenduste ühiskülastustel, toitlustusega koosviibimistel nt jõulupeod ja Eesti balleti ajalugu või mõnda tantsijat tutvustaval loengul/vestlusringis. 27% vastajatest soovisid mõne tantsustiili või tehnika õpituba, terviseteemalist loengut (traumade ennetus, taastumine, tervislik toitumine jms) ja mälestusüritusi (nt küünalde süütamine Metsakalmistul ja Ida Urbeli mälestusüritus). Ingliskeelsed tegevtantsijad soovisid samuti toitlustusega koosviibimisi, aga kuna vastajate seas oli rohkem tegevliikmeid, siis ka tantsustiili või tehnika õpitubasid ja etenduste ühiskülastusi. Liikmelt tulnud ettepanekuna soovitati korraldada kohtumine terapeudiga, kes õpetaks toime tulema stressiga. Mõeldud on kindlasti ka tööstressi ja erialast tulenevat stressi vms. Liikmete huvi esinemisnärvi maandamise, ärevuse leevendamise, vigastuse- ja trauma järgse stressiravi koolituste vastu on juhatus täheldanud ka varem. Loodetavasti saavad vastavad koolitused teoks.

Kui juhatus uuris küsimustikus, milliste valdkondadega peaks veel tegelema, vastati, et balletiajaloo väärtustamisega ning vabakutseliste tantsijate muredega. Kuna tunti muret kodulehel olevate CV-de uuendamise osas, siis selleks tuleks täiendatud CV või uute rollide nimetused saata liidu sekretärile, kes need kodulehele lisab. Tegelikult peaksidki liikmed saatma oma loometegevuse andmeid juhatusele, sest loomeliidu liikmete loomeregistrit kontrollib ka kultuuriministeeriumi vastav ametnik.

Ingliskeelse ettepanekuna saadeti järgmine mõte „Should be important that the union transform itself in a syndicate to protect and make the dancers voice being heard where and when it counts.“ – autor näeb tõlget sellisena „ on oluline, et liidu liikmed mobiliseeriks end ühtseks tugevaks jõuks, et teha tantsijate hääl kuuldavaks, millal iganes selleks vajadust on“. Mõte on kaunis, aga leida see ühtsus liikmete arvamustes, on keerulisem.

Lõpetuseks üks avatud vastusena laekunud tõdemus: „Teater on täis kriitikat. Tore oleks kui balletiliit oleks üksteist toetav, vanem ja noorem generatsioon õpiks üksteiselt ja korrakski saaks kritiseerimised ja hinnangute andmised kõrvale panna.“

Juhatus tänab kõiki vastajaid, tänab kõiki ausate hinnangute eest, aga ka kiituse ja tunnustuse eest! Üheskoos muutubki Eesti Balletiliidu tegevus sisukamaks ja harivamaks. Juhatusel on suur au hoida ja kaitsta eesti balletikunsti pärandit, austada oma väärikaid liikmeid, võimaldada enesetäiendusi oma noorematele liikmetele ja hoida balletikogukond ühtsena.

 

Eesti Balletiliidu rahulolu küsimustiku pikemat ja detailsemat kokkuvõtet saab lugeda blogirubriigist: 

/blogi/eesti-balletiliidu-liikmete-rahulolu-kusimustiku-kokkuvote
Blogi