Eesti Balletiliit toetab oma liikmete loomingulist arengut, täiendõpet, erialast tulevate tervisehädade ravi ja kultuurietenduste külastamist. Alljärgnevalt leiate kõik olemasolevate toetuste liigid koos selgitustega, kes millistel tingimustel neid taotleda saab.
Lisaks Eesti Balletiliidu toetustele ja kompensatsioonidele laienevad meie liikmetele Eesti Teatriliidu hüvitised. Eelkõige tasuks kasutada hambaravi kompensatsiooni. Täpsemalt lugege siit.

Eesti Balletiliidu jagatavad toetused ja stipendiumid:

LOOMETOETUS

Loomeliidud ja vabakutseliste loovisikute loometoetus

Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib loovisikute ja loomeliitude seadus (edaspidi LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

Vabakutseline loovisik

Vabakutseline loovisik on loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi autor või esitaja, kelle peamine elatusallikas on professionaalne loometegevus arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stenograafia loomealal ja kes ei tööta töölepingu või muu sarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

Loometoetus

Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetust.

Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab seaduses nimetatud tingimustele (LLS § 16 lõige 2), on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:

 • on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;

 • ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kalendrikuul;

 • ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;

 • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;

 • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;

 • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;

 • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest s.o mitte rohkem kui pool EV kehtestatud miinimumpalgast;

 • taotleja peab olema kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid peab olema selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse balletiliidu juhatusele balletiliit@balletiliit.ee. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on. Komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Balletiliidu juhatuse liikmed ja kultuuriministeeriumi esindaja, otsustab toetuse määramise 45 tööpäeva jooksul (loomeliitu mittekuuluvate loovisikute puhul 15 tööpäeva jooksul) taotluse esitamisest arvates.

Komisjon saadab kirjaliku vastuse loometoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta. Toetusest keeldumise otsus ja põhjendus edastatakse taotlejale allkirja vastu.

Loometoetuse pikendamine

Loometoetust saab ühe korra kuueks kuuks pikendada. Selleks peab toetuse saaja esitama pikendamise taotluse vähemalt 30 päeva enne esimese toetuse saamise perioodi lõppu. Pikendamise taotluse esitamise ajal peab vabakutseline loovisik endiselt vastama LLS §-s 16 sätestatud tingimustele.

LOOMESTIPENDIUM

Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 12 lõike 5 kohaselt võib loomeliit loometoetust kasutada loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks antavateks stipendiumideks loometoetuse eraldamise aastale järgneval aastal, kui toetust ei ole kasutatud täies ulatuses loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele.

Eesti Balletiliidu loovisikute loometegevuse ning sellega seotud täiendõppe alla kuuluvad järgmised täiendõpped:

 • balletialane õpe;

 • erinevate tantsustiilide õpe;

 • üldfüüsise tugevdamise õpe;

 • tervist säästva tantsutehnika õpe;

 • koreograafia- ja lavastuse loomise õpe;

 • teatrialane õpe;

 • kultuurialase teadlikkuse tõstmine;

 • kultuurialase silmaringi laiendamine.

Loomestipendiumi taotlemiseks tuleb esitada loomestipendiumi taotlus balletiliidu juhatusele aadressil balletiliit@balletiliit.ee. Juhatus on otsustanud menetlustoimingute kiirendamiseks seada taotluste esitamise tähtajaks iga kuu 10. kuupäeva.

Loomestipendiumi taotlemise, eraldamise ja aruandluse protseduur:

 • Loomestipendiumi taotlus tuleb esitada täiendõppe alguskuupäevale eelnevas kvartalis, erijuhtudel vahetult enne täiendõppe algust.

 • Balletiliidu juhatus menetleb stipendiumitaotlusi vähemalt 4 korda aastas ehk vähemalt üks kord kvartalis. Menetlusprotseduuri kiirendamiseks on praegune juhatus võtnud endale kohustuseks iga kalendrikuu kümnendaks kuupäevaks laekunud taotlused sama kuu lõpuks läbi vaadata.

 • Stipendiumi taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele stipendiumite taotlejatele kirjalik vastus taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva 30 tööpäeva jooksul.

 • Stipendiumi taotluse mitterahuldamise või osalise rahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse ning otsus edastatakse taotlejale allkirja vastu.

 • Positiivse otsuse puhul sõlmitakse taotlejaga kirjalik leping stipendiumi sihipärase kasutamise ja aruandluse korra kohta.

 • Peale lepingu allkirjastamist kantakse stipendiumi summa taotleja arvelduskontole.

 • Hiljemalt 30 päeva pärast stipendiumi kasutamise lõppu esitab taotleja stipendiumi kasutamise kohta aruande ja maksedokumendid.

 • Eraldatud stipendium kohustab liidu liiget jätkama liikmelisust veel vähemalt aasta alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

Juhatusel on õigus anda välja kuluaruannete esitamise kohustuseta järgmisi stipendiume:

 • loometegevuse toetus. Aruandluses esitatakse kirjeldav ülevaade stipendiumi kasutamise kohta, maksedokumente ei esitata;

 • traditsiooniline nimeline stipendium. Silmapaistva panuse eest Eesti balletikunsti arengusse väljaantavad repetiitor/pedagoogi- (Anna Ekstoni nimeline stipendium), tegevtantsija- (Eesti Balletiliidu stipendium) ja koreograafi (Ida Urbeli nimeline stipendium) stipendiumid. Aruandlust ja maksedokumente ei esitata;

 • tähtpäevade puhul väljaantav ühekordne stipendium, mille tingimused otsustab juhatus.

 

RAVIKULUDE KOMPENSATSIOON

Eesti Balletiliidu liikmel on õigus taotleda tantsija tööst tingitud tervisekahjustuste ravikulude osalist hüvitamist. Balletiliit hüvitab maksimaalselt 80% ravikulude maksedokumentidel esitatud summast. Juhatus on otsustanud menetlustoimingute kiirendamiseks seada taotluste esitamise tähtajaks iga kuu 10. kuupäeva.

Ravikulude hüvituse taotlemise kord

 • Hüvitise saamiseks tuleb balletiliidu juhatusele esitada ravikulude hüvitise taotlus koos ravikulu maksedokumentidega.

 • Balletiliidu juhatus menetleb hüvitistaotlusi vähemalt 4 korda aastas ehk vähemalt üks kord kvartalis.

 • Hüvitistaotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva 30 tööpäeva jooksul.

 • Hüvitistaotluse mitterahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse.

Juhatusel on õigus otsustada hüvitamisele kuuluv summa vastavalt rahalistele võimalustele kvartali lõikes.

Hüvitistaotluse esitamisega taotleja nõustub, et liidu juhatus menetleb taotleja delikaatseid terviseandmeid.

Hüvitistaotlust vastu võttes tagab balletiliidu juhatus terviseandmete konfidentsiaalsuse.

 

KULTUURIETENDUSE PILETITE KOMPENSATSIOON

Eesti Balletiliidu liikmel on õigus taotleda kultuurietenduste piletite kompensatsiooni.

Kultuurietendusena peetakse silmas tantsu-, draama-, muusika- teatrietendusi ja filmi linastusi, sümfooniakontserte jms. Hüvitamisele ei kuulu popmuusika kontsertide piletid.

Kultuurietenduste piletite kompenseerimise määr sõltub pileti hinnast: 

 • pilet hinnaga kuni 10,00 € – kompensatsioon 100% maksumusest;
 • pilet hinnaga 10,01 € – 30,00 € – kompensatsioon 60% maksumusest;
 • pilet hinnaga alates 30,01 € ja kallim – kompensatsiooni suuruse otsustab juhatus.

Juhatusel on õigus otsustada hüvitamisele kuuluv summa vastavalt rahalistele võimalustele kvartali lõikes.
Juhatus on otsustanud menetlustoimingute kiirendamiseks seada taotluste esitamise tähtajaks iga kuu 10. kuupäeva.

Kultuurietenduste piletite hüvituse taotlemise kord

 • Balletiliidu juhatus vaatab laekunud pileteid ja avaldusi üle vähemalt 4 korda aastas ehk vähemalt üks kord kvartalis.

 • Piletid hinnaga kuni 30 € kompenseeritakse hiljemalt piletite esitamise kuupäevale järgnevate 30 tööpäeva jooksul.

 • Laekunud piletite läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus piletikompensatsiooni rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise kuupäevale järgnevate 30 tööpäeva jooksul.

 • Piletikompensatsiooni avalduse mitterahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse.

 

JUUBELITOETUS

Eesti Balletiliidu juhatus tunnustab ja õnnitleb väärikasse ikka jõudnud liikmeid. Juubeliüllatuse osaliseks saavad liikmed, kellel täituvad 50. ja 60. juubel ning seejärel tunnustatakse juubilare iga viie aasta järel.