LOOMESTIPENDIUM

Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 12 lõike 5 kohaselt võib loomeliit loometoetust kasutada loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks antavateks stipendiumideks loometoetuse eraldamise aastale järgneval aastal, kui toetust ei ole kasutatud täies ulatuses loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele.

Eesti Balletiliidu loovisikute loometegevuse ning sellega seotud täiendõppe alla kuuluvad järgmised täiendõpped:

 • balletialane õpe;

 • erinevate tantsustiilide õpe;

 • üldfüüsise tugevdamise õpe;

 • tervist säästva tantsutehnika õpe;

 • koreograafia- ja lavastuse loomise õpe;

 • teatrialane õpe;

 • kultuurialase teadlikkuse tõstmine;

 • kultuurialase silmaringi laiendamine.

Loomestipendiumi taotlemiseks tuleb esitada loomestipendiumi taotlus balletiliidu juhatusele aadressil balletiliit@balletiliit.ee. Juhatus on otsustanud menetlustoimingute kiirendamiseks seada taotluste esitamise tähtajaks iga kuu 10. kuupäeva.

Loomestipendiumi taotlemise, eraldamise ja aruandluse protseduur:

 • Loomestipendiumi taotlus tuleb esitada täiendõppe alguskuupäevale eelnevas kvartalis, erijuhtudel vahetult enne täiendõppe algust.

 • Balletiliidu juhatus menetleb stipendiumitaotlusi vähemalt 4 korda aastas ehk vähemalt üks kord kvartalis. Menetlusprotseduuri kiirendamiseks on praegune juhatus võtnud endale kohustuseks iga kalendrikuu kümnendaks kuupäevaks laekunud taotlused sama kuu lõpuks läbi vaadata.

 • Stipendiumi taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele stipendiumite taotlejatele kirjalik vastus taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva 30 tööpäeva jooksul.

 • Stipendiumi taotluse mitterahuldamise või osalise rahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse ning otsus edastatakse taotlejale allkirja vastu.

 • Positiivse otsuse puhul sõlmitakse taotlejaga kirjalik leping stipendiumi sihipärase kasutamise ja aruandluse korra kohta.

 • Peale lepingu allkirjastamist kantakse stipendiumi summa taotleja arvelduskontole.

 • Hiljemalt 30 päeva pärast stipendiumi kasutamise lõppu esitab taotleja stipendiumi kasutamise kohta aruande ja maksedokumendid.

 • Eraldatud stipendium kohustab liidu liiget jätkama liikmelisust veel vähemalt aasta alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

Juhatusel on õigus anda välja kuluaruannete esitamise kohustuseta järgmisi stipendiume:

 • loometegevuse stipendium. Aruandluses esitatakse kirjeldav ülevaade stipendiumi kasutamise kohta, maksedokumente ei esitata;

 • traditsiooniline nimeline stipendium. Silmapaistva panuse eest Eesti balletikunsti arengusse väljaantavad repetiitor/pedagoogi-, tegevtantsija- ja koreograafi stipendiumid. Aruandlust ja maksedokumente ei esitata;

 • tähtpäevade puhul väljaantav ühekordne stipendium, mille tingimused otsustab juhatus.

 

Loomestipendiumi ja loometegevuse toetuse taotlemise blankett