LOOMETOETUS

Loovisikute ja loomeliitude seaduses on tehtud COVID-pandeemiast tuleneva kriisi leevendamiseks muudatusi:
hetkel ei ole 2 aastase pausi nõuet pärast kaht järjestikust loometoetuse perioodi ja lubatud on teenida 100% miinimumpalga ulatuses tulu loometoetusele eelneval kuul ning loometoetuse saamise ajal.

Loomeliidud ja vabakutseliste loovisikute loometoetus

Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib loovisikute ja loomeliitude seadus (edaspidi LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

Vabakutseline loovisik

Vabakutseline loovisik on loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi autor või esitaja, kelle peamine elatusallikas on professionaalne loometegevus arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stenograafia loomealal ja kes ei tööta töölepingu või muu sarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

Loometoetus

Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetust.

Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab seaduses nimetatud tingimustele (LLS § 16 lõige 2), on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:

  • on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;

  • ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kalendrikuul;

  • ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;

  • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;

  • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;

  • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;

  • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest s.o mitte rohkem kui pool EV kehtestatud miinimumpalgast;

  • taotleja peab olema kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid peab olema selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse balletiliidu juhatusele balletiliit@balletiliit.ee. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on. Komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Balletiliidu juhatuse liikmed ja kultuuriministeeriumi esindaja, otsustab toetuse määramise 45 tööpäeva jooksul (loomeliitu mittekuuluvate loovisikute puhul 15 tööpäeva jooksul) taotluse esitamisest arvates.

Komisjon saadab kirjaliku vastuse loometoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta. Toetusest keeldumise otsus ja põhjendus edastatakse taotlejale allkirja vastu.

Loometoetuse pikendamine

Loometoetust saab ühe korra kuueks kuuks pikendada. Selleks peab toetuse saaja esitama pikendamise taotluse vähemalt 30 päeva enne esimese toetuse saamise perioodi lõppu. Pikendamise taotluse esitamise ajal peab vabakutseline loovisik endiselt vastama LLS §-s 16 sätestatud tingimustele.

Loometoetuse taotlemise blankett